Nieuws

Publicatie van Paul Soens over de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders voor sociale bijdragen.

Reeds in 2006 werd in het toenmalige Wetboek van Vennootschappen een bijzondere aansprakelijkheidsgrond ingevoerd van bestuurders voor in het kader van een faillissement onbetaald gebleven sociale bijdragen.

De wetgever heeft de betrokken specifieke regeling overgeheveld van het Wetboek van Vennootschappen naar artikel XX.226 van het Wetboek Economisch Recht.

Hiermee werd niet alleen het toepassingsgebied van de bijzondere aansprakelijkheidsregeling uitgebreid. Ook de aansprakelijkheidsgrond zelf werd door de wetgever aangepast.

Thans is de bijzondere aansprakelijkheidsregeling ook van toepassing op bijvoorbeeld VZW’s en dit ongeacht hun omvang.

Belangrijk daarbij is dat artikel  XX.226 van het Wetboek Economisch recht een bijzondere objectieve aansprakelijkheid van bestuurders in het leven roept. Indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan, volstaat de niet betaling van sociale bijdragen om tot de aansprakelijkheid van bestuurders te kunnen besluiten en dit ongeacht of aan de betrokken bestuurders een fout ten laste kan worden gelegd.

In een bijdrage die in februari 2023 in het Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid verscheen, analyseert Paul Soens dit aansprakelijkheidsrisico van bestuurders.