Algemene voorwaarden Tilia Law

  • Tilia Law is een vennootschap onder firma (VOF), die de uitoefening van de advocatuur tot doel heeft.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Tilia Law, aan de vennoten en/of aan de advocaten medewerkers en stagiairs van Tilia Law.
  • Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tilia Law, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde advocaat wordt uitgevoerd.
  • De beroepsaansprakelijkheid van Tilia Law, haar vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en personeel is verzekerd bij Amlin Insurance SE (nr. 2943), bij Zurich Insurance PLC, en bij HDI Global Specialty SE. De aansprakelijkheid is beperkt volgens de voorwaarden, binnen de draagwijdte en met de uitsluitingen en beperkingen voorzien in de afgesloten verzekeringspolissen die op eenvoudig verzoek ter beschikking worden gesteld van de cliënt. Indien om welke reden ook geen uitkering onder die polissen zou plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Tilia Law, haar vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door Tilia Law verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. Om ontvankelijk te zijn, moet elke vordering tot schadevergoeding op grond van de beroepsaansprakelijkheid van Tilia Law, worden ingesteld ten laatste 12 maanden na de handeling van Tilia Law waaruit de schade rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit en waarvoor Tilia Law rechtens aansprakelijk is..
  • Indien Tilia Law derden moet inschakelen, zal de keuze daarvan plaatsvinden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Tilia Law is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
  • De uitvoering van de opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  • De wet van 17 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht advocaten om hun cliënten (natuurlijke en rechtspersonen) voorafgaand te identificeren wanneer bepaalde opdrachten moeten worden uitgevoerd. Deze wettelijke verplichting leidt ertoe dat onze advocaten deze cliënten moeten identificeren door een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Dezelfde identificatieplicht geldt ook t.a.v. diegenen die namens de cliënten aan de advocaten opdrachten geven, zoals de bestuurders van vennootschappen, het hoofd van de juridische dienst, een CEO enz. Indien de opgevraagde informatie niet wordt verstrekt door de cliënt, kan de advocaat niet (verder) werken op het dossier van de cliënt. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie kan er bijkomende of geactualiseerde informatie worden opgevraagd. De informatie die in het kader van deze wetgeving wordt verstrekt, zijn persoonsgegevens die ook beschermd worden door het beroepsgeheim van de advocaat. Alle persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij Tilia Law daar wettelijk toe verplicht wordt.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de door de cliënt verschuldigde erelonen berekend op basis van het aantal gepresteerde uren, vermenigvuldigd met het uurtarief dat geldt voor de advocaat van Tilia Law die de prestaties heeft geleverd. De erelonen worden verhoogd met een forfaitaire kostenvergoeding van 5% (voor algemene kosten zoals secretariaat, kopies, telecommunicatie, post). Andere kosten die specifiek gemaakt worden in het kader van het dossier van de cliënt (zoals verplaatsingskosten, griffiekosten, erelonen van ingeschakelde derden zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers enz.) worden aan de cliënt doorgerekend aan kostprijs. Er is, in voorkomend geval, 21% BTW verschuldigd op onze erelonen.
  • Door Tilia Law verzonden facturen, kostennota’s en provisies zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst. De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing. Tilia Law aanvaardt geen enkele betaling in contanten.
  • De rechtsverhouding tussen Tilia Law en de cliënt is onderworpen aan Belgisch recht. Elke betwisting tussen Tilia Law en de cliënt dient eerst aan de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel worden voorgelegd. Indien de cliënt een consument is, kan hij/zij ook een klacht indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (meer informatie hierover vindt u op de website www.ligeca.be). Indien er bij de Stafhouder of bij de ombudsdienst geen oplossing kan worden bereikt, zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.