Privacy Policy

Tilia Law is een advocatenkantoor. We waarderen en respecteren uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Lees de volgende kennisgeving om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze kennisgeving kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus controleer deze regelmatig. Alle belangrijke wijzigingen aan deze kennisgeving worden duidelijk aangegeven op de hoofdpagina van onze website (Tilia.law). Tilia Law is de verwerkingsverantwoordelijke van de verstrekte gegevens en onze contactgegevens, alsook deze van onze functionaris voor gegevensbescherming, worden uiteengezet onder punt 14 hieronder.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

De persoonsgegevens die we verzamelen, omvatten:

 • Basisgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, naam van uw bedrijf, uw titel of functie.
 • Contact gegevens, waaronder uw (e-mail) adres(sen) en telefoon- of faxnummer(s)
 • Financiële gegevens, zoals aan betalingen gerelateerde gegevens.
 • Technische gegevens, zoals gegevens van uw bezoeken aan onze website of met betrekking tot bestanden of communicatie die wij u elektronisch toesturen.
 • Gegevens die u ons verstrekt met het oog op het verkrijgen van juridisch advies of diensten, of voor het plannen of bijwonen van vergaderingen en evenementen, inclusief toegangsvereisten.
 • Identificatie en achtergrondgegevens door u verstrekt of verzameld als onderdeel van onze procedure van aanvaarding tot samenwerking.
 • Persoonsgegevens die door of namens onze klanten aan ons worden verstrekt of door ons worden verstrekt tijdens het leveren van diensten aan onze klanten, waaronder mogelijk bijzondere categorieën persoonsgegevens.
 • Alle andere gegevens met betrekking tot u die u aan ons verstrekt, inclusief wanneer u per e-mail, telefoon of brief contact met ons opneemt.

2. Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens ?

We verzamelen persoonsgegevens van of over u en anderen (hierna: 'uw persoonsgegevens') als onderdeel van onze activiteit, bij de aanname van een zaak, voor zover nodig in het kader van het verstrekken van juridische diensten, als u deze aan ons geeft, als u rechtstreeks met ons in contact treedt, bijvoorbeeld wanneer u contact hebt met onze medewerkers of via het contactformulier op onze website. We kunnen ook gegevens over u verzamelen of ontvangen van andere bronnen, waaronder ook openbaar beschikbare bronnen, om de contactgegevens te behouden die we al correct en up-to-date hebben. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, wordt van u verwacht dat u ervoor heeft gezorgd dat dit gebeurt in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We verzamelen ook persoonsgegevens van uw IP-adres, besturingssysteem en webbrowser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Zie punt 9 (Cookies) en punt 10 (IP-adressen) hieronder voor meer informatie hierover.

3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Tilia Law verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening aan u en onze klanten aan te bieden en te verbeteren, met inbegrip van de behandeling van de persoonsgegevens van anderen ten behoeve van onze klanten;
 • Om administratieve of operationele processen uit te voeren en onze relatie met u en onze klanten te beheren;
 • Om de door u gevraagde informatie te kunnen aanbieden;
 • Om verzoeken, vragen of klachten van u te kunnen verwerken en erop te antwoorden;
 • Om diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent te identificeren en om onze diensten te promoten, inclusief het verzenden van juridische updates, publicaties, nieuwsbrieven en details van evenementen;
 • Om te voldoen aan ons opgelegde verplichtingen in wetgeving, toezichtsnormen en risicobeheer, waaronder ook de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims;
 • Ten behoeve van aanwerving;
 • Om onze website aan te bieden en te verbeteren, met inbegrip van controle en toezicht op het gebruik ervan;
 • Om onze activiteiten te monitoren en te analyseren;
 • Om u marketingmateriaal te sturen.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zie punt 4 hieronder (Gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden).

4. Gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden

We kunnen vragen of u marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen. We sturen u geen marketingmateriaal als u ons vraagt dat niet te doen. Als u met ons bent overeengekomen om marketingmateriaal te ontvangen, maar vervolgens van gedachten verandert en niet langer te marketingmateriaal wenst te ontvangen, laat het ons dan weten zodat we u uit onze distributielijsten kunnen verwijderen. U kunt contact met ons opnemen op dataprotection@tilia.law of via de contactgegevens hieronder bij punt 14 .

Als u geen directe marketing of promotionele e-mails (nieuwsbrieven, publicaties, uitnodigingen voor onze seminars, enz.) van Tilia Law wenst te ontvangen, kunt u zich kosteloos op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar dataprotection@tilia.law

 

5. Hoe en waarom wij uw persoonsgegevens delen?

Het kan soms nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met advocatenkantoren en andere derden die diensten verlenen aan ons of namens ons in overeenstemming met de contractuele afspraken met hen, met inbegrip van onze professionele adviseurs en accountants, leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden zoals tekstverwerking, vertaling, fotokopiëren en documentreview, IT-dienstverleners, derde partijen die betrokken zijn bij de diensten die we aan klanten verlenen met hun voorafgaande toestemming, zoals barristers, lokale adviseurs en leveranciers van technologiediensten zoals dataroom- en casemanagementdiensten, derde partijen die betrokken zijn bij het hosten of organiseren van evenementen of seminars. We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat al deze entiteiten uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig houden en deze alleen gebruiken voor de doelen die we hebben aangegeven en waarover u op de hoogte bent gesteld. Met betrekking tot andere derden zullen we uw gegevens alleen vrijgeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven of als dit wettelijk verplicht is of als dit noodzakelijk is voor het doel van of in verband met onze bedrijfsvoering bij gerechtelijke procedures of om wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen. Waar nodig, of om de redenen uiteengezet in dit beleid, kunnen uw persoonsgegevens ook worden gedeeld met regelgevende autoriteiten, rechtbanken, tribunalen, arbiters, gerechtsdeurwaarders, overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties of de contractspartijen van onze klant. Het kan nodig zijn dat we uw gegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of ethische code-eisen. We doen ons best om u hiervan op de hoogte te stellen voordat we dit doen, tenzij we wettelijk daartoe zijn beperkt.

6. Juridische en andere diensten

We verzamelen, creëren, bewaren en gebruiken persoonsgegevens in de loop van en in verband met de diensten die we onze klanten bieden. We zullen identificatie- en achtergrondgegevens verwerken als onderdeel van onze acceptatie, financiën, administratie en marketingprocessen, waaronder controles op anti-witwassen, conflicten, reputatie en financiën. We verwerken ook persoonsgegevens die door of namens onze klanten aan ons worden verstrekt voor de doeleinden van de diensten die we aan hen leveren. De gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden zoals uiteengezet in punt 5.

7. Op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende basissen:

 • voor het uitvoeren van een contract, met inbegrip van interactie met een individu om juridische of andere diensten te leveren
 • voor het opstarten, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of procedures
 • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • voor het waarborgen van rechtmatige bedrijfsbelangen.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden in overeenstemming met onze data retentie beleid dat alle gegevens in het bezit van Tilia Law categoriseert en de juiste bewaartermijn voor elke categorie van de gegevens specificeert. Die termijnen zijn gebaseerd op de vereisten van toepasselijke wetgeving en het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en gebruikt, rekening houdend met wettelijke en regelgevende vereisten om de gegevens gedurende een minimumperiode te bewaren, verjaringstermijnen voor het nemen van juridische stappen, goede praktijken en de zakelijke doeleinden van Tilia Law.

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om haar nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige zijn essentieel om onze website te laten werken, andere dienen om uw gebruikerservaring te verbeteren.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computers en / of apparaten van websitebezoekers worden geplaatst. Ze bewaren bepaalde informatie, zoals de taalvoorkeur van bezoekers. Andere cookies zijn bedoeld voor het verzamelen van statistieken over de gebruikers van onze website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen op de website correct worden weergegeven en dat de websitetoepassingen naar behoren werken.

De toegang van onze website server tot de informatie die op uw computer of apparaat is opgeslagen, is beperkt tot die welke alleen in het cookie tekstbestand is opgenomen.

Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Alle cookies bevatten een unieke code (“naam van de server die de cookie plaatste + afloopdatum + uniek nummer / waarde”), die ons in staat stelt om uw browser te herkennen, hetzij tijdens het bezoek aan onze website ('session cookies'), of wanneer er herhaalbezoeken aan onze website zijn ('permanente cookies'). Een permanente cookie blijft op uw systeem staan, hoewel u het altijd kunt verwijderen of uitschakelen via uw browservoorkeuren.

U kunt op ieder ogenblik het gebruik van cookies weigeren of uw toestemming intrekken door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op uw gebruik en ervaring van onze website. Door onze website te blijven gebruiken zonder uw privacy-instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u ze kunt beheren en verwijderen.

 

10. IP-adressen

Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze server uw IP-adres samen met de datum, tijd en duur van uw bezoek. Een IP-adres is een toegewezen nummer, vergelijkbaar met een telefoonnummer, dat het mogelijk maakt voor uw computer om op het internet te communiceren. Hiermee kunnen we vaststellen welke organisaties onze website hebben bezocht. We gebruiken deze gegevens om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om bij te houden hoe gebruikers door onze site navigeren om ons in staat te stellen onze site te evalueren en te verbeteren.

11. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Al onze medewerkers en eventuele derde partijen die wij inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Het verzenden van gegevens via internet is echter niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om te proberen uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen, elke verzending is op eigen risico.

12. Aan welke landen dragen wij uw persoonsgegevens over?

Om onze diensten te kunnen leveren, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens doorgeven naar locaties buiten het rechtsgebied waarin u deze verstrekt of waar u deze website bekijkt voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. Dit kan een doorgifte van uw gegevens met zich meebrengen buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER").

Het niveau van gegevensbescherming in landen buiten de EER is mogelijk minder dan dat van de EER. Waar dit het geval is, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd blijven. Wanneer onze externe dienstverleners persoonsgegevens verwerken buiten de EER in het kader van het verlenen van diensten aan ons, zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal EU standaard modelcontracten.

13. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om details te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren en hoe wij deze verwerken. Als u uw persoonsgegevens wilt bijwerken of aanpassen (bijv. als deze niet langer juist zijn, onvolledig zijn of niet langer relevant zijn), neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@tilia.law. Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe, zodat we kunnen controleren of de gevraagde wijzigingen naar behoren zijn geautoriseerd. Bij het indienen van een bewijs van uw identiteit kunt u ook kosteloos (mits het volume redelijk is) een kopie van uw persoonsgegevensbestand verkrijgen.

U hebt mogelijk ook het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken gegevens , om ongeautoriseerde overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde partij te stoppen en, in sommige omstandigheden, om persoonsgegevens met betrekking tot u over te dragen naar een andere organisatie. U hebt mogelijk ook het recht om een ​​klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking door Tilia Law van uw persoonsgegevens bij de lokale toezichthoudende autoriteit. In België kunt u uw klacht indienen bij

Gegevensbeschermingsautoriteit/Autorité de protection des données

Drukpersstraat/Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel/Bruxelles

T: +32 (0)2 274 48 00
F: +32 (0)2 274 48 35
E: contact@apd-gba.be

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw toestemming hebt gegeven voor verwerking en u er later voor kiest om deze in te trekken, zullen we die keuze respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Uw bezwaar (of intrekking van eerder verleende toestemming) zou kunnen betekenen dat wij niet in staat zijn om de acties uit te voeren die nodig zijn om de hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken (zie 'Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens') of dat u mogelijk niet in staat bent om gebruik te maken van de diensten die door ons worden aangeboden. Houd er rekening mee dat, zelfs nadat u ervoor hebt gekozen om uw toestemming in te trekken, we mogelijk in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te blijven verwerken voor zover vereist of anderszins toegestaan door de wet, in het bijzonder in verband met het uitoefenen en verdedigen van onze wettelijke rechten of het voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

We moeten ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Informeer ons daarom over eventuele wijzigingen in uw gegevens door ons een e-mail te sturen.

14. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Tilia Law
Leuvensesteenweg 369, bus 1
1932 Sint-Stevens-Woluwe
T: + 32 2 725 60 63
F: + 32 2 725 70 38
E: dataprotection@tilia.law