Nieuws

Bijdrage Paul Soens over de alarmbelprocedure zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Onder het Wetboek van Vennootschappen vormde het niet naleven van de zogenaamde alarmbelprocedure een belangrijke aanleiding tot aansprakelijkheid van de bestuurders of zaakvoerders. Dit uitgangspunt blijft gelden onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2020.  Voor de naamloze vennootschappen werd de bestaande procedure nagenoeg woordelijk hernomen. Ten gevolge van het afschaffen van het kapitaalbegrip in de BV en de CV, diende de alarmbelprocedure evenwel te worden aangepast. De wetgever is daarbij verder gegaan dan het louter aanpassen van de maatstaf waaraan het eigen vermogen dient te worden getoetst. De wetgever beklemtoonde m.b.t. de BV en CV dat de alarmbelprocedure specifieke verplichtingen oplegt aan het bestuursorgaan om in het belang van de schuldeisers en de vennoten maatregelen te zien nemen die het faillissement van de vennootschap kunnen vermijden, dan wel de schade die hieruit voortvloeit kunnen beperken. In een bijdrage die verscheen in het Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid bespreekt Paul Soens de verplichtingen die de alarmbelprocedure aan bestuurders oplegt.